Horne Tistrup Aftenskoles vedtægter

Vedtægter for Horne Tistrup Aftenskole

§1. Navn og hjemsted

1.1 Foreningens navn er Horne Tistrup Aftenskole

1.2 Foreningens hjemsted er Varde Kommune

1.3 Foreningen er tilknyttet Dansk Oplysnings Forbund.

§2. Formål

2.1 Foreningens primære formål er at forestå folkeoplysende voksenundervisning, foredrag og debat inden for folkeoplysningslovens rammer for at styrke deltagernes personlige, sociale og faglige kompetencer, og dermed fremme forståelse for medborgerskab og demokrati.

2.2 Foreningen er almennyttig og uafhængig af partipolitik.

§3. Medlemmer

3.1 Horne Tistrup Aftenskoles medlemmer er foreningerne Familie og Fritid i Horne og Familie Trivsel og Fritid i Tistrup.

§4. Generalforsamling

4.1 Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

4.2 Ordinær generalforsamling afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned. Indkaldelse sker med mindst tre ugers varsel med angivelse af dagsorden ved brev eller mail til medlemmerne eller ved opslag/annoncering.

4.3 Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer af Familie og Fritid i Horne og Familie Trivsel og Fritid i Tistrup.

Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

4.4 Som revisor kan kun vælges personer, der er økonomisk uafhængig af aftenskolens virksomhed, og som ikke er i samme husstand som skoleleder eller bestyrelsesmedlemmer.

4.5 Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Bestyrelsens beretning
4. Godkendelse af revideret regnskab
5. Behandling af indkomne forslag
6. Fremtidig virksomhed inkl. budget
7. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af revisor og revisorsuppleant
9. Eventuelt

4.6 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest to uger før generalforsamlingen. Forslag om vedtægtsændringer fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

4.7 Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed. Dog undtaget §4 stk. 8 og §12 stk.1.

4.8 Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal af de fremmødte på en ordinær/ekstraordinær generalforsamling. Ændringsforslag skal være udsendt sammen med dagsordenen.

§5. Ekstraordinær generalforsamling

5.1 Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst en af medlemsforeningerne fremsender skriftlig begrundet anmodning om det overfor bestyrelsen. Generalforsamling afholdes senest 4 uger efter modtagelse af anmodningen.

5.2 Indkaldelse sker skriftligt med mindst to ugers varsel med angivelse af motiveret dagsorden.

§6. Valg af deltagerrepræsentant til bestyrelsen

6.1 Valgmøde for deltagerne afholdes én gang årligt inden udgangen af marts måned og indkaldes med mindst fjorten dages varsel ved brev til deltagerne eller opslag/annoncering.

6.2 Valgbar og stemmeberettiget er enhver deltager for hvem der er betalt for tilskudsberettiget undervisning for den aktuelle sæson.

6.3 Der vælges én repræsentant og én suppleant.

6.4 Deltagerrepræsentanten indtræder i bestyrelsen ved det førstkommende bestyrelsesmøde efter valget og udtræder umiddelbart efter det følgende års valgmøde.

6.5 Såfremt ingen deltagere ønsker at modtage valg til bestyrelsen, bortfalder deltagerrepræsentationen i bestyrelsen.

§7. Bestyrelsen

7.1 Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, som sammensættes således:

a) 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af Familie og Fritid i Horne
b) 2 bestyrelsesmedlemmer vælges af Familie, Trivsel og Fritid i Tistrup
c) 1 bestyrelsesmedlem vælges af og blandt foreningens deltagere jf. § 6

Foreningerne under punkt a og b fastsætter selv deres valgprocedure, dog således at bestyrelsesmedlemmer vælges for en to-årig periode, hvor 1 medlem er på valg i lige år og 1 medlem er på valg i ulige år.

Valgene skal foretages, så de valgte personer kan præsenteres på generalforsamlingen jf. § 4 stk. 5 punkt 9.

I tilfælde af at der ikke kan præsenteres 5 bestyrelsesmedlemmer jf. punkt a, b og c, kan generalforsamlingen foretage direkte valg til bestyrelsen.

 

Bestyrelsesmedlemmer må ikke have personlige økonomiske interesser som lokaleudlejer til foreningen jf. folkeoplysningslovens § 5 stk. 4.

7.2 Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med gældende lovgivning, nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

7.3 Senest fjorten dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand og næstformand.

7.4 Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til at varetage afgrænsede opgaver.

7.5 Der afholdes mindst 4 bestyrelsesmøder årligt

7.6 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede og der er repræsentation fra begge medlemsforeninger. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

7.7 Bestyrelsen er ansvarlig over for kommunalbestyrelsen for anvendelse af modtagne tilskud, for anviste lokaler og for regnskab og dokumentation for virksomheden, herunder en årsberetning.
Bestyrelsen har det overordnede ansvar for driften af virksomheden.

7.8 Bestyrelsen ansætter den daglige ledelse i henhold til gældende regler. Skoleledelsen kan bestå af en eller flere personer afhængigt af opgavetyper.

§8. Daglig ledelse

8.1 Skoleledelsen varetager den daglige ledelse under ansvar over for bestyrelsen og efter de af bestyrelsen fastsatte vilkår.

§9. Økonomi, regnskab og revision

9.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

9.2 Foreningsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik og underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer.

9.3 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§10. Tegningsregler og hæftelse

10.1 Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Ved formandens forfald tegnes foreningen af næstformanden og to bestyrelsesmedlemmer i forening.
Ved optagelse af lån og salg/pantsætning af fast ejendom samt underskrivning af regnskab tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

10.2 For foreningens økonomiske forpligtelser hæftes alene med foreningens formue. Bestyrelsens medlemmer hæfter personligt for tilskud, som foreningen har modtaget i henhold til Folkeoplysningsloven eller anden tilsvarende lovgivning i tilfælde, hvor der opstår et krav om tilbagebetaling på grund af retsstridig handling eller undladelse, der kan tilregnes bestyrelsesmedlemmerne som forsætlig eller uagtsom.

10.3 Der kan meddeles prokura.

§11. Eksklusion

11.1 Generalforsamlingen kan ekskludere et bestyrelsesmedlem, når denne efter begrundet vurdering ikke optræder i overensstemmelse med foreningens interesser. Bestyrelsesmedlemmet skal have en skriftlig begrundelse for eksklusionen og mulighed for at svare inden 14 dage. Eksklusionen kan først træde i kraft efter at generalforsamlingen har haft mulighed for at tage stilling til bestyrelsesmedlemmets eventuelle svar og herefter foretager en endelig afstemning om eksklusionen.

§12. Opløsning

12.1 Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 3/4 flertal på en generalforsamling, hvor opløsningen er et selvstændigt punkt på dagsordenen. Opløsningen skal endeligt vedtages med simpelt flertal på en efterfølgende generalforsamling, der tidligst kan afholdes to uger efter den første.

12.2 Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver et almennyttigt, folkeoplysende formål efter generalforsamlingens beslutning.

12.3 Ved planer om opløsning skal dagsorden herom også tilgå Dansk Oplysnings Forbund af hensyn til overholdelse af formalia omkring foreningens lukning.

§13. Vedtægtsdatering og underskrift

Vedtaget på foreningens generalforsamling den 24. maj 2023

 

Dirigentens underskrift